REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MI-LEK Michał Kozaczko

ul. Leopolda Staffa 5 43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472031571 REGON 241606428

WARUNKI OGÓLNE

Regulamin sklepu internetowego Kozaczko.pl określa warunki sprzedaży detalicznej wynikającej z zakresu świadczonej działalności gospodarczej prowadzonej przez Michała Kozaczko pod firmą MI-LEK Michał Kozaczko wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki pod numerem NIP 547201571,REGON 241606428.

Kontakt ze sklepem możliwy jest:

za pośrednictwem poczty elektronicznej: michal@kozaczko.info
pod nr telefonu 510 541 304
pisemnie na adres: ul. Leopolda Staffa 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługującym im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta.

Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację poniższego regulaminu.

DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz udostępniony na stronie Sklepu umożliwiający utworzenie Konta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz udostępniony na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, a także określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności;

KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONTO - przydzielona danemu Klientowi po rejestracji na www.kozaczko.pl przestrzeń Sklepu, zabezpieczona indywidualnym loginem i hasłem, umożliwiająca zapisywanie i przechowywanie informacji o danych wysyłkowych Klienta, prezentująca historię oraz statusy złożonych przez niego zamówień;

PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu internetowego;

SKLEP INTERNETOWY - prowadzony przez firmę MI-LEK Michał Kozaczko Internetowy działający pod adresem: www.kozaczko.pl, sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Michał Kozaczko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MI-LEK Michał Kozaczko wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonania działalności i adres do doręczeń: ul. Leopolda Staffa 5, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej michal@kozaczko.info numer telefonu: 510 541 304;

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie informacje na temat produktów zamieszczane są na stronie sklepu kozaczko.pl

Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez Stronę Internetową sklepu 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, a podstawą ich realizacji jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich otrzymania.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13 lub w soboty i niedziele i inne ustawowo wolne dni od pracy przekazywane do realizacji są w kolejnym dniu roboczym.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przekazaniu do realizacji przesyłane jest do Klienta przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail umowa sprzedaży zostaje zawarta.

Klient ma prawo do zmiany zamówienia lub jego anulowania do momentu przekazania go do wysyłki drogą mailową: michal@kozaczko.info lub kontakt pod numerem telefonu 510 541 304.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny umieszczone na stronie Sklepu Internetowego kozaczko.pl są wyrażone w PLN i są cenami brutto.

Na stronie internetowej, ceny umieszczone przy Produktach nie zawierają ceny przesyłki ta określona jest po wybraniu formy płatności i dostawy.

Klient przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności:

przelew na konto

DOSTAWA I CZAS JEJ REALIZACJI

Decyzje o formie dostawy podejmuje w momencie Zamówienia Klient wybierając z pośród aktualnie dostępnych na formularzu zamówienia form dostawy.

Przy każdym Produkcie widnieje informacja o czasie realizacji zamówienia, który upływa od momentu potwierdzenia zamówienia (jeśli jest to zamówienia płatne przy odbiorze) lub momentu wpływu płatności za dokonany zakup na konto firmy w przypadku zamówień płatnych drogą elektroniczną do chwili wysłania produktów.

Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia. Na całkowity czas realizacji zamówienia wpływ ma: czas realizacji zamówienia widniejący przy produkcie, wybór formy płatności, oraz wybór firmy która dostarcza towar. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań by czas realizacji był jak najkrótszy.


REKLAMACJE

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć klientowi towar fabrycznie nowy i bez wad. Jeśli jednak Klient, który po odebraniu towaru wykryje w nim wady fabryczne ma pełne prawo do złożenia reklamacji.

W celu złożenia reklamacji w pierwszej kolejności klient jest zobowiązany poinformować drogą e-mailową lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji i odesłać niezwłocznie towar do reklamacji wraz z dokumentem zakupu tj: fakturą lub paragonem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym (wzór umieszczony na stronie). Odesłanie towaru następuje na koszt kupującego. Po uwzględnieniu reklamacji koszt przesyłki zostanie zwrócony.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dniu od daty ich wpłynięcia. Uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli w sytuacji wyczerpania zapasów będzie to niemożliwe lub jeśli Klient wniesie o zwrot kosztów, a nie wymianę towaru ( do czego ma prawo ) wówczas nastąpi zwrot równowartości zakupionego towaru.

Każdorazowo przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić szczególną uwagę na opakowanie przesyłki czy nie jest ono uszkodzone. Jeśli uszkodzenie jest widoczne klient winien otworzyć przesyłkę przy kurierze co w przypadku uszkodzenia zawartości pozwoli na sporządzenie protokołu, a następnie dochodzenie odszkodowań od firmy kurierskiej.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby Konsument mógł skorzystać z odstąpienia od umowy jest on zobowiązany poinformować sprzedającego drogą mailową na adres michal@kozaczko.info z jednoznacznym oświadczeniem o swojej decyzji.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email:porady@dlakonsumentow.pl.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zakupy w sklepie internetowym zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.

Administratorem danych osobowych jest MI-LEK Michał Kozaczko z siedzibą w ul. Leopolda Staffa 5,43-300 Bielsko-Biała wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki, NIP 547201571,REGON 241606428.


Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę MI-LEK Michał Kozaczko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) tzw. RODO firma MI-LEK Michał Kozaczko spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. Leopolda Staffa 5,43-300 Bielsko-Biała lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal@kozaczko.info

Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Dostęp do danych osobowych klientów sklepu będą miały firmy świadczące usługi dla ul. Leopolda Staffa 5,43-300 Bielsko-Biała :DHL Parcel Polska Sp.z o.o., DPD Polska Sp.z o.o., Poczta Polska S.A. w zakresie realizacji wysyłek, Biuro Rachunkowe Widok Ewa Bielawska w zakresie obsługi księgowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy MI-LEK Michał Kozaczko

Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.